Đặc câu hỏi

Que hàn chịu lực Hyundai S-7016.H

Ứng dụng cho cầu đường, kết cấu, đóng tàu, bồn áp lực
Que hàn Hyundai S-7018.G