Đặc câu hỏi

Que hàn đắp cứng bề mặt Nihonweld NHF-HMn

Ứng dụng cho thanh ray, gầu múc xe xúc đất, gầu nạo vét, chi tiết các loại thiết bị nghiền
Que hàn đắp cứng NHF-HMn