Đặc câu hỏi

Dây hàn lõi thuốc Best Metal E71T-1

Ứng dụng: Nhà thép tiền chế, đóng tàu, thủy điện, cầu đường, bồn áp lực
Dây hàn lõi thuốc E71T-1