Đặc câu hỏi

Thân đuốc cắt Plasma Sunshine P120S

Mỏ cắt dạng thẳng, giải nhiệt bằng khí dùng cho cắt CNC
Thân đuốc cắt Sunshine P120S