Đặc câu hỏi

Thân đuốc cắt Plasma Sunshine AWS150C

Loại giải nhiệt bằng nước
Thân đuốc cắt  Sunshine AWS150C