Đặc câu hỏi

Đuốc hàn/súng hàn TIG Abicor Binzel Germany SR-18

Đuốc hàn/súng hàn TIG Abicor Binzel SR-18