Đặc câu hỏi

Đầu giữ béc hàn AB20 Abicor Binzel

Đầu giữ béc hàn AB20 Abicor Binzel